Brev från styrelsen i Sharespine Partners Sweden AB

Styrelsen för Sharespine AB har under hösten tagit ett inriktningsbeslut om att jobba för att notera bolaget på en börs/MTF under 2022.

Sharespine Partners Sweden AB äger idag 24,1% av aktierna i Sharespine AB. Vi tror att den enklaste och snabbaste vägen framåt, är att Sharespine Partners Sweden AB köper övriga 75,9% i Sharespine AB och att betalning sker med egna aktier.

Detta innebär helt enkelt att allt ägande flyttas upp i Sharespine Partners Sweden AB, som då blir ett moderbolag som till 100% äger Sharespine AB.

Sharespine Partners Sweden AB är redan ett publikt bolag, vars aktie har handlats på Pepins. Detta bolag är också det bolag som vi då menar bör noteras.

version4_1642101408.png

Om man idag äger 10% i Sharespine Partners Sweden AB, som i sin tur äger 24,1% i Sharespine AB så äger man alltså indirekt 2,41% i Sharespine AB. Efter en sådan transaktion så skulle man istället äga 2,41% i Sharespine Partners Sweden AB som i sin tur då äger 100% i Sharespine AB. Ens ägande i det verksamma bolaget (Sharespine AB) kommer således att vara oförändrat.

Den formella gången är att Sharespine Partners Sweden AB, lägger ett bud på samtliga aktier i Sharespine AB och kallar till bolagsstämma för att kunna genomföra den apportemission (betalning med egna aktier) som behövs. Vi föreslår även att Sharespine ABs ledamöter väljs in i Sharespine Partners Swedens styrelse.

Sist men inte minst; det pågår idag dialoger med potentiella förvärvskandidater. Vi föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission för att kunna genomföra förvärv.

För styrelsen,
Runar Wahlgren

För mer information är du som aktieägare välkommen att kontakta mig på runar.wahlgren@sharespine.com.