Kallelse till bolagsstämma – Sharespine Partners Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Sharespine Partners Sweden AB (publ), org.nr 559177-0648 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2023 kl.12.00 på Sharespine’s huvudkontor, Kungsgatan 15, 411 19 Göteborg.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan ska göras senast den 15 juni.

Anmälan kan skickas per post till Bolagets adress, Kungsgatan 15, 411 19 Göteborg, eller genom mail till bolagsstamma@sharespine.com.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Årsredovisning och övrig information, t.ex. blankett för fullmakter, kommer finnas tillgängligt senast två veckor innan stämman på https://www.pepins.com/shc/Sharespine/community.

B. Ärenden på stämman

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justerare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 9. Val till styrelsen och av revisor
 10. Förlängt bemyndigande om företrädesemission
 11. Annat ärende som kan tas upp på stämman enl ABL eller bolagsordning

Förslag till beslut
Punkt 7 b
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande arvoden:
I.         Styrelsens ordförande = 2 prisbasbelopp (96 600kr).
Ej operativa ledamöter = 1 prisbasbelopp (48 300kr).
Operativa ledamöter = ingen ersättning.
II.        Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9
I.        Det föreslås att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter
II.       Det föreslås omval av ledamöterna Michael Pålsson, Dan Castillo, Charlotte Henriksson, Anders Bergqvist, Johannes Nævdal, Leif Lindberg och Runar Wahlgren. Michael Pålsson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.
III.       Det föreslås att stämman beslutar om om omval av David Eskilsson till Bolagets revisor.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
I.        Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästkommande årsstämma.
II.        Emission får ske av sammanlagt högst 135 137 aktier, vilket motsvarar 15 procent av bolagets aktiekapital.
III.        Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
IV.        Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
V.        Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt.

Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Syftet med ovanstående bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Göteborg maj 2023
Sharespine Partners Sweden AB (publ)

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.