Kallelse till extra bolagsstämma i Sharespine Partners Sweden AB

Aktieägarna i Sharespine Partners Sweden AB (publ), org.nr 559177-0648 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 februari 2022 kl. 11.00 på Pepins kontor, Värmdövägen 84, i Sickla, Nacka Kommun.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införda i aktieboken på dagen för stämman, dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 8 februari 2022. I och med rådande COVID-19 pandemi bör Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma följas. Därför rekommenderas att aktieägare följer stämman på distans, digitalt via länk, där det finns möjligheter till att ställa frågor. Röstning kan då ske via fullmakt. Aktieägare som anmäler sig enligt nedan erhåller information om länk till stämman.

Anmälan kan skickas per post till Bolagets adress c/o Pepins Group, Värmdövägen 34, 131 54 Nacka, eller genom mail till info@pepins.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Fullmaktsformulär och övriga stämmohandlingar finns senast två veckor innan stämman tillgängligt att ladda ner via https://www.pepins.com/shc/Sharespine/community samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om ny bolagsordning
7. Beslut om nyemission
8. Beslut om bemyndigande
9. Val av styrelse
10. Ev tillkommande ärenden

Läs hela kallelsen & förslag till beslut i bifogad PDF.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Nacka i januari 2022

Sharespine Partners Sweden AB (publ)

Styrelsen
(Läs även brev från styrelsen)

kallelse.pdf https://www.pepins.com/shc/Sharespine/brev-fran-styrelsen-i-sharespine-partners-sweden-ab

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.