Kommuniké från Årsstämma i Sharespine Partners Sweden AB (publ) 2022-06-13

Årsstämma i Sharespine Partners Sweden AB (publ) ägde rum måndagen den 13 juni 2022 på Södra Hamngatan 2A, Hotel Pigalle, Göteborg.

53,77% av rösterna var representerade på stämman.

Årsstämman Sharespine Partners Sweden AB;

 • fastställde resultat- och balansräkning för 2021
 • beslutade att bolagets resultat enligt förslaget, dvs. att balansera förlusten i ny räkning.
 • beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 • beslutade styrelsearvode enl följande:
  • Styrelsens ordförande = 2 prisbasbelopp (96 600kr).
  • Ej anställda ledamöter = 1 prisbasbelopp (48 300kr).
  • Ledamöter anställda i Sharespine = ingen ersättning.
 • beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
 • beslutade om omval av styrelsen:
  Michael Pålsson, Dan Castillo, Charlotte Henriksson, Anders Bergqvist, Johannes Nævdal, Leif Lindberg och Runar Wahlgren. Michael Pålsson omvaldes till styrelsens ordförande.
 • beslutade om nyval av den auktoriserade revisorn David Eskilsson (som sedan tidigare är revisor för dotterbolaget Sharespine AB)
 • beslutade om fortsatt bemyndigande om företrädesemission:
  Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med följande villkor: Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästkommande årsstämma. Emission får ske av sammanlagt högst 135 137 aktier, vilket motsvarar 15 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv, eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
 • beslutade om en smärre förändring av bolagsordningens punkt 2 enligt förslag:
  Nuvarande lydelse § 2Styrelsen har sitt säte i Göteborg kommun. Bolagsstämman ska kunna hållas i Göteborg eller Stockholms kommun.

  Ny lydelse § 2

  Styrelsen har sitt säte i Göteborg kommun. Bolagsstämman ska kunna hållas i Göteborg, Malmö eller Stockholms kommun.

Samtliga beslut enhälligt och i enlighet med tidigare publicerade förslag.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.