Lägesrapport Sharespine Q1

Med tanke på rådande världssituation väljer vi att lämna siffror för Q1 2020. I grunden är vi fortsatt positiva och den långsiktiga ambitionen är oförändrad. Kortsiktigt märker vi av längre beslutsprocesser och viss oro bland våra befintliga kunder.

Vi väljer därför att lämna lägesrapport som delvis innehåller utfall Q1, men också hur vi prioriterar i närtid.

Första kvartalet
Som vi tidigare rapporterat inledde 2020 mycket positivt. Vi tog med oss ett starkt momentum in i året och hade bra försäljningssiffror i januari.  När vi nu summerar kvartalet så blev utfallet:

Nyckeltal (jämförelsetal Q1 2019)

 • Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 3 450 ( 2 598) tkr vilket innebär en ökning med 34%.
 • Operativt resultat uppgick till − 341* (- 497) tkr.
  * Statens nedsättning av arbetsgivaravgifter ingår med 100tkr.

Avtalsstock (jämförelsetal 31/12 2019)

 • ARR per den 31/3 uppgick till 12 479 (11 866) tkr vilket innebär en ökning med 5,2% under Q1 2020.Kommentar:
Vi gick in i 
Q1 med en avtalsstock (ARR) på c:a 11,9 MSEK/år. Vid Q2:s ingång hade siffran ökat till 12,5MSEK. En ökning med drygt 5%.
Vi upplever fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster men har samtidigt märkt av en kraftigt försenad beslutsprocess. Vi har märkt av viss ökad churn men än så länge är det för tidigt att dra några större slutsatser. 

Det kan vara så att investeringsviljan i mer digitaliserade och automatiserade processer kommer att  öka pga det som nu sker i samhället till följd av effekterna av pandemin. 
Men vi bedömer också att vi kommer vara indirekt utsatta om om det blir ett  kraftigt ökat antal konkurser bland våra kunder.

Verksamheten – viktiga händelser Q1

 • Nya, större lokaler i Uddevalla
 • 4 nya medarbetare (inom sälj, leverans och utveckling)
 • Lansering i Fortnox nya appmarknad (länk)
 • Nya connectorer för avstämningar (Paypal och Shopify payments)
 • Ny connector för externa handlare som vill sälja på Åhlens e-handel (länk)
 • Nytt samarbete med Visma Norge (länk)

Q2
I närtid handlar mycket om att släppa nya connectorer i ett snabbare tempo.
Vi har även satt igång ett antal förbättringsarbeten i organisationen, främst för att förbättra och effektivisera leveranser av våra tjänster mot nya kunder.

Sist men inte minst; vi avser starta handel i aktien i juni. Vi har tidigare aviserat hösten 2020 men ser ingen anledning till att vänta. Vi är övertygade om att handel i aktien gynnar såväl aktieägare som bolaget.

Hälsningar,
Runar Wahlgren
VD, Sharespine AB
runar.wahlgren@sharespine.com