Sharespine Årsrapport 2021

Nyckeltal
Notera stycket “nya redovisningsprinciper” i VD ord 2021 . Införandet av periodisering av intäkter, har försämrat omsättning och resultat med 3,2 miljoner kronor jämfört med tidigare principer. Detta har dock inte påverkat kassaflödet.

• Nettoomsättningen uppgick till 19 600 (16 451) tkr. Påverkat av periodisering.

• Årets resultat uppgick till -3 928 (-404) tkr. Påverkat av periodisering.

• ARR* per den 31/12 uppgick till 21 589 (16 030) tkr.

• Antalet aktiva kunder uppgick till 1139 (1041).

• Snitt ARR*-värde per kund uppgick till 18 955 (15 399) kr.

VD har ordet
Under 2021 lade vi grunden för att kunna växa mer internationellt. Ett helägt amerikanskt dotterbolag (Sharespine Inc.) såg dagens ljus och vi ingick ett avtal på en embeddedlösning med en global PoS- leverantör för den amerikanska marknaden. Detta är ett litet men viktigt steg för att kunna erbjuda vår teknik på en allt mer globaliserad arena.

Nyemission
Under hösten genomfördes en nyemission på 4,54 MSEK, som riktades mot personal och styrelse. Bolagets värdering baserades då på senast betalda kurs i Sharespine Partners Sweden AB via handelsplatsen Pepins.

Noteringsplaner
Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut om att notera Sharespine under 2022. Som en följd av detta så kantades senare halvan av 2021 därför av arbete med att förbereda bolaget för en noterad miljö. Vi har bl.a bytt affärssystem och infört en rad andra rutiner som kommer att krävas den dagen vi blir noterade.

Ändrade redovisningsprinciper
En effekt av dessa förberedelser var att vi under Q4 införde nya redovisningsprinciper kring periodisering av våra licensintäkter (ARR).

redovisningsprincip_1651223390.pngP.g.a. av dessa ändringar så har bolagets redovisade omsättning för helåret 2021 påverkats negativt med drygt 3,2 MSEK jmf med tidigare år. Införandet av periodisering av intäkter har dock inte påverkat bolagets kassaflöde. Licenser faktureras fortfarande i förskott likt tidigare. Effekten är av engångskaraktär.

I faktiska tal innebär det att vi med den nya periodiseringen landade en årsomsättning på 19,6 MSEK. Med tidigare principer (alltså jämförbara tal) så ökade omsättningen från 16,45 MSEK till 22,8 MSEK. En jämförelsebar omsättningsökning på drygt 36%.

Rörelseresultatet landar på -3,93 MSEK, också det kraftigt påverkat av att 3,2 MSEK periodiserats till 2022.
ARR
Sharespines ARR (annual recurring revenue) ökade från 16 MSEK till c:a 21,6 MSEK vilket var en ökning med 35%. Det är ungefär samma tillväxttakt som vi haft de senaste tre åren.

Förvärv
I december 2021 gjorde Sharespine AB sitt första förvärv genom att överta verksamheten i bolaget JLM Data AB.

Våra planer på att notera Sharespine kvarstår, men styrelsen har inte fattat beslut om tidpunkt. Vi följer såklart marknadsklimatet som svängt kraftigt under det första kvartalet. Vi har en stabil kassa och har inte bråttom med att genomföra en IPO. Inför en notering hoppas jag kunna genomföra ytterligare något förvärv och därmed öka takten på vår tillväxtresa.