Sharespine Årsrapport 2022

Sharespine publicerar en Årsrapport för 2022 och återupptar snart handeln på Pepins.

Nyckeltal 2022:

  • Nettoomsättningen uppgick till 27 562 (20 003) tkr vilket innebär en ökning med 37,8 %
  • Årets resultat (EBITA) resultat uppgick till −3 034 (-3 929) tkr.
  • ARR per den 31/12 uppgick till 25 949 (21 646) tkr vilket innebär en ökning med 19,9 %.
  • Antalet aktiva kunder uppgick till 1 355 (1 139) vilket innebär en ökning med 19 %.
  • Antalet aktiva embedded kunder uppgick till 10 025 (6 687) vilket var en ökning med 49,9 %.

 

Finansiell ställning
Vid årets utgång uppgick bolagets likvida medel till 8,6 (11,7) MSEK.

VD har ordet

Året 2022 präglades av ett utmanande marknadsläge. Redan under första halvåret fick vi signaler om att det började bli ett allt tuffare klimat för handeln. Signalerna tilltog sedan under hösten och vintern. Denna utveckling har inte gått Sharespine obemärkt förbi. Trots detta hade Sharespine en omsättningsökning på 26,5 % och en ARR tillväxt på 19,9 %. Med facit i hand – helt ok, men en lägre tillväxt än planerat.

Delar av ARR tillväxten kommer från en tidigare inkråmsaffär. Resten av tillväxten kommer från Sharespines 3 olika affärsområden:

  • Integrations-appar (Apps)
  • Embedded integrations
  • Business end-users

Under hösten och vintern har vi märkt av en allt större försiktighet & återhållsamhet när det gäller nya systeminvesteringar rent generellt. Vi har även upplevt att befintliga kunder i större grad sliter med sin tillväxt & lönsamhet. Detta har direkt påverkat vår kundtillväxt som stått stilla under hösten. Vi förväntar oss att 2023 blir ett utmanande år och kommer därför agera försiktigt med den kassa vi har, även om likviditeten fortsatt är god.

Sharespines affär handlar om att effektivisera och minska den manuella administrationen av att driva en affärsverksamhet. Under 2022 så har vi bland annat jobbat med att vidareutvecklat vår plattform mot fler användningsområden, inte minst för automatiserad bokföring.
Antalet företag som använder våra embedded lösningar ökade med 50% till över 10 000 aktiva företag vilket ger en signal om att affärsmodellen för embedded fungerar.

Ett av våra viktigaste mål 2023 är att genom fler embedded-avtal kunna erbjuda vår teknik till aktörer som vill erbjuda bra bokföringsintegrationer.

För SaaS- & betalleverantörer vars kunder kräver automatiserad bokföring, ska Sharespine vara det självklara valet. Vi ska vara bryggan mellan dessa aktörers tjänster och bokföringssystemen. I praktiken innebär det exempelvis att en internationell aktör kan nyttja Sharespines teknik för att få en one-stop-shop lösning mot de nordiska bokföringssystemen. Likväl vill vi kunna hjälpa Nordiska aktörer att få en liknande lösning mot utländska bokföringssystem när man ska gå utanför den Nordiska marknaden.

Utifrån tidigare fattat inriktningsbeslut om att se på notering av Sharespine så råder fortfarande enighet i styrelsen om att inte stressa med denna process. Vi följer marknadsklimatet noga men för att ändå erbjuda någon form av möjlighet till handel för våra c:a 500 aktieägare så kommer vi under Q1 2023 återigen öppna upp månadshandel via plattformen Pepins.