Sharespine halvårsrapport 2022: Nettoomsättningen ökade med 35%

Perioden 2022-01-01 – 2022-06-30

• Omsättningen uppgick till 16 636 (12 926) tkr vilket innebär en ökning med 28,7%

• Nettoomsättningen uppgick till 14 068 (10 428) tkr vilket innebär en ökning med 35 %

• Halvårets resultat (EBITDA) resultat uppgick till −3 221 x (-890) tkr.

• ARR per den 30/6 uppgick till 25 790 (18 871) tkr vilket innebär en ökning med 36,6 %.

• Antalet aktiva kunder uppgick till 1405 (1105) vilket innebär en ökning med 27,1 %

VD om halvåret:
Första halvåret har kantats av en turbulent marknad i allmänhet, men tufft klimat för handeln i synnerhet. Trots det har Sharespine fortsatt utvecklas starkt men med något lägre tillväxt än planerat.

Omsättningen under första halvåret ökade från 12 926 tkr till 16 636 tkr jämfört första halvåret 2021. Vår ARR, alltså årsvärdet för aktiva, ej uppsagda avtal, uppgick till 25 790 tkr per den siste juni 2022. En ökning med 36,6 % jämfört med samma datum året innan.

Sharespine levererar integrationslösningar till bolag inom handel, vilket påverkat oss negativt under det gångna halvåret. Vi har märkt av en större försiktighet & återhållsamhet när det gäller systeminvesteringar generellt. Något som direkt får en påverkan på vår tillväxt.

Signalerna vi får från våra systempartners är att det är fortsatt tufft men att visst ljus skymtar i sikte. Personligen är jag övertygad om att vi långsiktigt inte behöver vara oroliga. Vår affär handlar om att effektivisera och minska administrationsbördan. Tvärtom bör nyckeln till kostnadseffektivitet handla om just bra systemintegrationer.

Kortsiktigt förbereder vi oss på en tuffare höst. Det gör vi bäst genom att fokusera rätt och vara försiktiga med den kassa vi har. Likviditeten är fortsatt god. Vi skulle kunna ha relativt kort väg till att uppnå lönsamhet men vi anser också att det finns en stor marknad att erövra och att det därför är viktigare än någonsin att balansera mellan rätt burn rate och tillväxt.

I januari genomförde vi en inkråmsaffär med ett litet bolag som jobbat inom
samma vertikaler som Sharespine. Det tillförde några hundra kunder och
en ARR på ca 1,4 MSEK. Våren innebar mycket arbete med att få in den förvärvade verksamheten. Något som var lärorikt och nyttigt för hela organisation. Vi har även haft diskussioner med ytterligare förvärvskandidater men valt att inte gå vidare med fler diskussioner för stunden. Jag bedömer fortfarande att rätt förvärv kan vara väldigt bra för Sharespine.

Under det första halvåret ingick vi ett nytt embeddedsamarbete med en svensk betalleverantör. Det är min bedömning att vi kan öka ambitionerna inom detta område och att det kommer vara en viktig del i vår tillväxtresa framgent.

Under 2021 lade vi grunden för att kunna växa mer internationellt. Ett helägt amerikanskt dotterbolag (Sharespine Inc.) såg dagens ljus och vi ingick ett avtal på en embeddedlösning med en global PoS-leverantör för den amerikanska marknaden. Detta är ett litet men viktigt steg för att kunna erbjuda vår teknik på en allt mer globaliserad arena.

Detta kombinerat med att Sharespine AB blev ett helägt dotterbolag till Sharespine Partners Sweden AB har vi nu gått över till koncernredovisning.

I vår årsrapport för 2021 berättade jag att Styrelsen tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att notera Sharespine under 2022. Det råder total enighet i styrelsen om att inte stressa med denna process. Vi följer marknadsklimatet noga och är redo att starta processen när läget känns rätt.

– Runar Wahlgren, VD