Sharespine Partners Sweden AB (publ) – Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Sharespine Partners Sweden AB (publ), org.nr 559177-0648 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 juni 2022 kl.10.30 på Södra Hamngatan 2A, Hotel Pigalle, Göteborg.

 A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman.
Anmälan ska göras senast den 9 juni, 4 dagar innan stämman.
Anmälan kan skickas per post till Bolagets adress, Kungsgatan 38, 411 19 Göteborg, eller genom mail till bolagsstamma@sharespine.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Årsredovisning och övrig information, t.ex. fullmakter, finns tillgängligt senast två veckor innan stämman på https://www.pepins.com/shc/Sharespine/community.

B. Ärenden på stämman

1.    Val av ordförande vid stämman

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Val av en eller två justerare

4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.    Godkännande av dagordningen

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7.    Beslut om

a)    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8.    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

9.    Val till styrelsen och av revisor

10.  Bemyndigande om företrädesemission

11.  Ändring av bolagsordning punkt 11

12.  Annat ärende som kan tas upp på stämman enl ABL eller bolagsordning

 Förslag till beslut

Punkt 7 b

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande arvoden:

I.         Styrelsens ordförande = 2 prisbasbelopp (96 600kr).

Ej operativa ledamöter = 1 prisbasbelopp (48 300kr).

Operativa ledamöter = ingen ersättning.

II.        Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9

I.        Det föreslås att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter

II.        Det föreslås omval av ledamöterna Michael Pålsson, Dan Castillo, Charlotte Henriksson, Anders Bergqvist, Johannes Nævdal, Leif Lindberg och Runar Wahlgren. Michael Pålsson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

III.        Det föreslås att stämman beslutar om att välja David Eskilsson till Bolagets revisor, och ersätta nuvarande revisor (PwC).

Punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

I.        Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästkommande årsstämma.

II.        Emission får ske av sammanlagt högst 135 137 aktier, vilket motsvarar 15 procent av bolagets aktiekapital.

III.        Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

IV.        Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

V.        Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt.

Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Syftet med ovanstående bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 11

Styrelsen föreslår en smärre justering av bolagsordningen

Nuvarande lydelse § 2

Styrelsen har sitt säte i Göteborg kommun. Bolagsstämman ska kunna hållas i Göteborg eller Stockholms kommun.

Ny lydelse § 2

Styrelsen har sitt säte i Göteborg kommun. Bolagsstämman ska kunna hållas i Göteborg, Malmö eller Stockholms kommun.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

———-
Göteborg maj 2022

Sharespine Partners Sweden AB (publ)
Styrelsen