Sharespine rapport Q1-2023

Nyckeltal
• Omsättningen uppgick till 8 137 (8 181) tkr vilket innebär en minskning med -0,6%
• Nettoomsättningen uppgick till 6 909 (7 124) tkr vilket innebär en minskning med -3,03 %
• Kvartalets resultat (EBITA) resultat uppgick till – 1 183 (-1 504) tkr.
• ARR per den 31/3 uppgick till 25 808 (24 927) tkr vilket innebär en ökning med 3,53 %.

Finansiell ställning
Vid årets utgång uppgick bolagets likvida medel till 7,1 (9,8) MSEK.

(jämförbara tal per den 31/3 2022)

VD har ordet

En utmanande tid
Den inbromsning vi såg under hösten har som väntat fortsatt under Q1 2023. Jämför man Q1 2023 med Q1 2022 så kan vi konstatera en paus i vår
tillväxt, men också att vi minskat förlusten något. Ytterligare kostnadsbesparingar är redan initierade och slår ut under andra halvan av 2023. Tillväxten tror vi bestämt kommer att komma tillbaka även
om det kan dröja. Idag är många av våra kunder e-handlare.

När vi under hösten 2022 såg signalerna om en allt tuffare marknad för e-handeln så valde vi att sätta en ännu högre prioritet på innovation. Det har alltid funnits gott om tankar och idéer i bolaget. Att få medarbetare att tänka ett steg längre och klura ut framtidens lösningar har aldrig känts svårt. Tvärtom har vi allt som oftast önskat att vi hade mer tid och
möjlighet att genomföra fler idéer. Tillväxt och kundtillströmning har med rätta fått ha vårt fokus.

Större fokus på innovation

Under vintern har vi vidareutvecklat vår plattform mot fler användningsområden, inte minst genom att automatisera mer runt bokföringsprogrammen. Vi har också lagt mer krut på så kallade self-service tjänster, alltså sådant som inte kräver vare sig säljeller support-personal.

Under Q1 har vi lanserat våra första self-service appar på marknaden. Vi kommer även testa att gå utanför Norden med detta affärsområde. På så sätt kommer vår kundmålgrupp bli betydligt bredare än den vi har idag. Vår plattform kan visserligen lösa tämligen avancerade flöden för den som vill automatisera mycket, samtidigt lever vi i en tid där fokus ligger på ökad kostnadsmedvetenhet. Med Apparna når vi fler användare och blir detta bra så får vi ett naturligt insteg för de mer avancerade tjänster vi redan erbjuder.

Framåtblick – 2023
Historiskt sett har nyföretagande i allmänhet och nyetablerad e-handel i synnerhet fått en boost i spåren av tuffare tider. I varje ekonomisk kris, så har det också kommit nya tjänster som gör företagandet enklare.

Målet framgent handlar om att fortsätta med de initiativ vi startat under vintern men att samtidigt hålla hårt i kostnadssidan. Vi har fortsatt god likviditet men eftersom vi räknar med fortsatt kämpigt 2023 så gäller det att rida ut stormen utan behovet av kapitaltillskott.

Att ställa om snabbt till att vara vinstgenererande skulle såklart kunna vara ett alternativ men det handlar också om att balansera mellan offensiv och defensiv. Det är min fulla övertygelse att vi har så
pass mycket spännande framför oss, att rådande marknadsklimat får anses vara ett tillfälligt störmoment. Ett hack i kurvan som inte ska underskattas men som inte har någon negativ påverkan på sikt. Vår teknik effektiviserar och minskar den manuella administrationen av att driva en affärsverksamhet. En självklarhet oavsett marknadsklimat.

Runar Wahlgren
VD